Welkom op de webpagina van het Huurders Overleg Platform oftewel het HOP.

Het HOP is het professionele samenwerkingsverband van drie huurdersverenigingen welke actief zijn voor huurders van Woonstichting Leystromen. De drie huurdersverenigingen; Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk en HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek zijn zelfstandige huurdersverenigingen die vanuit een sterke maatschappelijke legitimatie de belangen behartigen voor de huurders van Woonstichting Leystromen in hun werkgebied. Voor de bovenlokale thema’s werken de drie huurdersverenigingen samen om zo gezamenlijk, eensluidend en krachtig invloed uit te oefenen bij Woonstichting Leystromen.

Behoud van lokale zelfstandigheid en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid is onderdeel van ons beleid maar belangrijker is dat het maakt wie wij zijn. Juist die lokale verbindingen creëren, samen kleine en grote dingen doen, daar ligt volgens mij de grootste kracht van een huurdersvereniging. Deze dicht in de buurt en dichtbij je hart mentaliteit zorgt juist voor de noodzakelijke maatschappelijke draagkracht die je als huurdersvereniging moet hebben om een sterke belangenbehartiger en tegenkracht te zijn bij een professionele  verhuurder. De afzonderlijke lokale krachten bijeen brengen in het Huurders Overleg Platform, zorgt ervoor dat we gezamenlijk echt invloed kunnen uitoefenen op bovenlokale sociaal huren thema’s bij Woonstichting Leystromen vanuit een brede maatschappelijke legitimatie.                                                                   Michèle de Vries, voorzitter HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek.

Werkwijze: het HOP is opgezet als een samenwerkingsverband van de drie huurdersverenigingen en is dus geen zelfstandige huurdersvereniging met rechtsbevoegdheid. Het HOP heeft als zodanig ook geen zelfstandig adviesrecht of besluitvormingsrecht zoals bedoeld in de Overlegwet en de Woonwet. Dit houdt in principe in dat de verhuurder, Woonstichting Leystromen, de drie huurdersorganisaties – in haar werkgebied – afzonderlijk zal moeten betrekken bij een bovenlokale (advies)traject. Nadat de vraag/advies bij de huurdersorganisaties binnen is, zal er onder het HOP een themawerkgroep worden opgestart waarin vertegenwoordigers vanuit elke huurdersorganisatie gezamenlijk het (advies)traject oppakken. De huurdersverenigingen hebben in het samenwerkingsverband een secretariaat opgezet dat zorgt voor dat de themawerkgroepleden de juiste informatievoorziening en eventuele kennis verbreding ontvangen. Maar ook dat afspraken/tijdslijnen worden bewaakt en dat eventuele adviezen vanuit de themawerkgroep op een correcte en niet tegenstrijdig met eerdere adviezen in de juiste formulering en lay-out worden verzonden naar Woonstichting Leystromen. In dit samenwerkingsverband hebben de themawerkgroepen nadat zij vanuit elke huurdersvereniging is bemenst een mandaat in het uitbrengen van een advies namens de drie huurdersorganisaties aan Woonstichting Leystromen.

De bovenstaande werkwijze zorgt voor wendbaarheid en slagvaardigheid maar ook dat alle vrijwilligers zich meer betrokken voelen bij het uitvoeren van zijn/haar belangenbehartigers-rol, daarbij behalen we een maximale efficiëntie en draagt deze werkwijze er ook bij dat de lokale organisaties gezonder en stabieler worden dan traditioneel ingerichte huurdersorganisaties. We zullen en kunnen elkaar op deze wijze aanvullen en versterken. Kortom, de kracht van onze lokale verbondenheid komt maximaal naar voren in onze gezamenlijk bovenlokale adviezen.

Meer informatie over de drie huurdersverenigingen vindt u op hun eigen websites via de volgende links: Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk, HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek.

Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan de volgende fase van het Huurders Overleg Platform. Met de volgende fase zetten we een toekomst bestendige organisatie neer die blijvend en sterker kan opkomen voor de belangen van huurders in ons werkgebied en tevens zorgt voor het behoud van de lokale verbondenheid met huurders. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we eind Q4 ’19 of medio Q1 ’20 u hierover meer kunnen informeren.